Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť EVIL, s.r.o. poskytuje pre kategórie prác 1. a 2. v rámci pracovno-zdravotnej služby (PZS) nasledujúce činnosti: 

  • vypracovanie úvodného auditu zo zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami,
  • vypracovanie úvodnej analýzy stavu ochrany zdravia zamestnancov,
  • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
  • hodnotenie a kategorizácia zdravotných rizík, ktoré môžu a ohrozujú zdravie zamestnancov,
  • navrhovanie opatrení pre zníženie alebo odstránenie existujúcich zdravotných rizík,
  • sledovanie všetkých legislatívnych zmien v oblasti PZS a včasné informovanie na prípadné opatrenia vyplývajúce zo zmeny legislatívy,
  • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti pracovno-zdravotnej služby,
  • vedenie evidencie lekárskych prehliadok zamestnancov za účelom posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu,
  • periodické prehodnotenie zdravotných rizík.

Kontakt

EVIL, s.r.o.

Poľská 10

040 01 Košice

 

Tel.: 055/ 625 98 43

E-mail: info@evilsro.sk

Spojte sa s nami