Ochrana pred požiarmi

Spoločnosť EVIL, s.r.o. na úseku ochrany proti požiarom zabezpečuje činnosť technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom v súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

V súvislosti s ochranou pred požiarmi (OPP) ponúkame nasledujúce činnosti:
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v potrebnom rozsahu a v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách,
 • prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi pre:
 • novoprijatých zamestnancov,
 • vedúcich zamestnancov,
 • ostatných zamestnancov,
 • zamestnancov preradených na inú prácu,
 • osôb, ktoré sa zdržujú v objektoch so súhlasom vlastníka, resp. nájomcu,
 • osôb (zamestnancov), ktoré sa podieľajú na činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • osôb (zamestnancov) zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok pracoviska,
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • sledovanie pracovísk zákazníka,
 • účasť pri kontrolách,
 • zabezpečovanie vecných prostriedkov protipožiarnej ochrany.

Všetky tieto činnosti sú zabezpečované odborne kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí neustále sledujú zmeny zákonov, vyhlášok a predpisov tak, aby bola zabezpečená funkčnosť zavedeného systému ochrany pred požiarmi.

 

Školenia OPP

Spoločnosť EVIL, s.r.o. na základe požiadavky objednávateľa vykonáva kvalifikovanými lektormi školenie z ochrany pred požiarmi a protipožiarnej bezpečnosti. Školenia vykonávame podľa požiadaviek objednávateľa. Ostatné informácie ohľadne školenia OPP Vám radi zodpovieme osobne, telefonicky alebo e-mailom. Cena za vykonanie školenia OPP je dojednávaná individuálne.

Kontakt

EVIL, s.r.o.

Poľská 10

040 01 Košice

 

Tel.: 055/ 625 98 43

E-mail: info@evilsro.sk

Spojte sa s nami