Odpady a životné prostredie

Spoločnosť EVIL, s.r.o. na úseku životného prostredia poskytuje nasledovné činnosti:
 • úvodné zhodnotenie subjektu z hľadiska ochrany životného prostredia (vstupné prehliadky prevádzky subjektu, oboznámenie sa so súčasným dodržiavaním legislatívy platnej v oblasti životného prostredia a vypracovanie návrhu opatrení pre odstránenie zistených nedostatkov z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia),
 • zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z ustanovení zákonov na úseku:
 • odpadového hospodárstva,
 • ochrany vôd,
 • ochrany ovzdušia,
 • environmentálnych škôd,
 • vypracovanie koncepčných materiálov (program odpadového hospodárstva a príprava podkladov pre zabezpečenie plnenia cieľov programu odpadového hospodárstva, prevádzkový poriadok pre skladovanie a manipuláciu s látkami škodlivými pre životné prostredie, prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, program prevencie závažných priemyselných havárií, zastupovanie subjektu pred orgánmi verejnej a štátnej správy, vykonávanie legislatívneho dohľadu,...),
 • spracovávanie štatistických údajov v oblasti odpadov, obalov, vôd a ovzdušia,
 • predkladanie návrhov na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z jednotlivých legislatívnych ustanovení a plnenia podmienok jednotlivých rozhodnutí štátnych orgánov,
 • navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
 • v prípade potreby vykonávania prác oprávnenými osobami (zabezpečenie vhodného spôsobu zberu, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov, vypracovanie odborných posudkov,...) predkladanie spracovaných ponúk s konkrétnymi návrhmi,
 • poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.

Kontakt

EVIL, s.r.o.

Poľská 10

040 01 Košice

 

Tel.: 055/ 625 98 43

E-mail: info@evilsro.sk

Spojte sa s nami