Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Spoločnosť EVIL, s.r.o.  na základe oprávnenia od Národného inšpektorátu práce zabezpečuje pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, výchovy a vzdelávania zamestnancov podľa §22 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme pre Vás pripravení zabezpečiť nasledujúce činnosti:
 • úvodný odborný audit BOZP, prehliadku pracoviska, kontrolu existujúcej dokumentácie s následnou sumarizáciou nedostatkov a návrhom opatrení k odstráneniu týchto nedostatkov  za účelom zaistenia optimálneho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, dopravnoprevádzkový predpis, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, miestne prevádzkové predpisy,...),
 • vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo v interných smerniciach (kontrola pracovísk, strojov, nástrojov, zariadení, budov, dopravných ciest z hľadiska bezpečnosti, kontrola dodržiavania právnych a interných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia,...),
 • vypracovanie plánu preventívnych lekárskych prehliadok,
 • vypracovanie zoznamu pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP),
 • vedenie evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení,
 • vedenie príslušnej dokumentácie BOZP tak, aby bola v súlade do skutočných stavom,
 • predkladanie pravidelných informácií klientovi o stave a vývoji BOZP na pracoviskách,
 • školenia BOZP pre:
 • novoprijatých zamestnancov,
 • vedúcich zamestnancov,
 • ostatných zamestnancov,
 • zamestnancov preradených na inú prácu,
 • osôb, ktoré sa zdržujú v objektoch so súhlasom vlastníka, resp. nájomcu,
 • sledovanie pracovísk zákazníka s ohľadom na riziká a nebezpečenstvá,
 • účasť pri kontrolách,
 • posudzovanie rizika a vypracovania písomného dokumentu o posúdení rizika u všetkých zamestnancov,
 • oboznamovanie zamestnancov s predpismi na zaistenie BOZP (pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne) s overovaním ich znalostí,
 • zabezpečovanie bezpečnostných značení pre pracoviská, 
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti BOZP,
 • zabezpečovanie dodávky a montáže bezpečnostných značení na základe vykonávanej činnosti.

Všetky tieto činnosti sú zabezpečované odborne kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí neustále sledujú zmeny zákonov, vyhlášok a predpisov tak, aby bola zabezpečená funkčnosť zavedeného systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Školenia BOZP

Spoločnosť EVIL, s.r.o. na základe oprávnenia na výkonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce vykonáva kvalifikovanými lektormi školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov z problematiky BOZP s overovaním ich znalostí. Školenia vykonávame podľa požiadaviek objednávateľa. Ostatné informácie ohľadne školenia BOZP Vám radi zodpovieme osobne, telefonicky alebo e-mailom. Cena za vykonanie školenia BOZP je dojednávaná individuálne.


Audit BOZP

Spoločnosť EVIL, s.r.o. Vám ponúka AUDIT bezpečnosti a ochrany zdravia pre Vašu spoločnosť. Je to zhodnotenie plnenia legislatívnych požiadaviek Vašej spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čoho výsledkom je analýza silných a slabých stránok spoločnosti z BOZP, sumarizácia nedostatkov, návrh opatrení a návrh optimálneho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre Vašu spoločnosť. Cena auditu BOZP sa stanovuje individuálnou dohodou, podľa charakteru činnosti spoločnosti, počtu zamestnancov a individuálnych požiadaviek.

Kontakt

EVIL, s.r.o.

Poľská 10

040 01 Košice

 

Tel.: 055/ 625 98 43

E-mail: info@evilsro.sk

Spojte sa s nami